Zde jsou popsána obecná pravidla projektu SGL a pořádaných akcí. U každé jednotlivé události jsou poté upřesňující pravidla pro dané umístění a hru. Pokud není u akce zmíněno jinak, tak platí tyto pravidla.

Obecná pravidla SGLeague

 1. Účastí na akcích SGL souhlasíte s těmito pravidly.
 2. Za vstup na akce se nehradí vstupní poplatek.
 3. Každý účastník bude ctít pravidla slušného chování.
 4. Bez povolení organizátorů je zakázáno manipulovat s kabeláží a jakýmkoliv příslušenstvím, které není vaše.
 5. Účastník smí použít pouze ta technická zařízení, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a umožňují bezpečné zapojení do elektrické a internetové sítě. Účastník odpovídá za to, že jím přinesené zařízení těmto podmínkám budou vyhovovat po celou dobu konání akce.
 6. Pořadatel neodpovídá za poškození či odcizení odložených počítačů či notebooků a veškerého dalšího majetku.
 7. Organizátoři akce nenesou žádnou zodpovědnost za váš hardware ani software, a to včetně jeho legálnosti. Totéž platí i pro jakýkoli další majetek. V případě, že některý z účastníků, či věc jím přinesená, poškodí zařízení objektu či jiného účastníka, či způsobí jakoukoli škodu, nese plnou zodpovědnost za náhradu vzniklé škody. Každý účastník si sám zodpovídá za své hardwarové vybavení včetně všech periferií.
 8. Jakékoli porušení pravidel je vážným důvodem k vyloučení účastníka z akce i dalších akcí a účastník pozbývá nárok na věcné ceny. V případě způsobení jakékoliv škody nese účastník plnou zodpovědnost za náhradu této vzniklé škody.
 9. Zákaz domlouvání či manipulace s výsledky ve prospěch jakéhokoliv z týmů. Prokázání viny bude na obou stranách trestáno vyloučením z turnaje.
 10. Kritéria pro sestavení týmu pro turnajovou část:
  1. Minimálně 2/3 herního týmu musí být složeno ze členů daného klubu (pokud není na konkrétní akci upřesněno jinak).
  2. Člen musí splňovat alespoň jedno z těchto pravidel: student, absolvent, člen klubu, je ve věku od 18 – 26 let.
  3. Hráče vybírá a zodpovídá za splnění podmínek daný klub, popřípadě zástupce (viz. pravidlo níže).
  4. Každý hráč musí být registrován přes oficiální formulář.
  5. Hráč nesmí být profesionálním hráčem (viz. pravidlo níže).
 11. Každý herní tým reprezentuje spolek, za který byl do turnaje přihlášen.
 12. Každý klub si vybírá kapitána ze svého týmu anebo zástupce za klub , který bude daný klub na turnaji reprezentovat a zodpovídat za něho.
 13. Zástupce či kapitán týmu přihlásí vždy CELÝ tým (s možností až dvou náhradníků) přes oficiální registrační formulář.
 14. Hráč reprezentující kterýkoli studentský klub nesmí být profesionálním hráčem (tzn. hrát v profesionálních týmech na celorepublikové nebo vyšší úrovni). Za tento fakt zodpovídá zástupce klubu.
 15. Je přísně zakázáno používat jakýchkoliv nelegálních úprav her, které nejsou schváleny výrobcem dané hry. V případě porušení tohoto pravidla může být účastník vyloučen i zpětně.
 16. Účastníci akce nesmí jakkoliv zneužívat služby poskytované organizátory pro svůj anebo cizí prospěch (např. stream, sponzorské dary, aj.) V případě porušení má organizátor právo potrestat celý tým prohrou anebo i vyloučením z celého turnaje.
 17. Účastí na akcích SGL souhlasíte s pořizováním audio a video záznamu, pořizováním fotografií a jejich případným zveřejněním na internetu a sociálních sítích.
 18. Každý účastník má právo vyjádřit své připomínky organizátorům.

„Nejdůležitější pravidlo života: Dělejte to, co vás dělá šťastnými.“

Ralph Smart – psycholog a spisovatel

Děkujeme za respektování všech uvedených pravidel. Pravidla mohou být upravena pro každou akci zvlášť. V případě nejasností se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Poslední změna: 22. 2. 2019,

cs_CZ
en_GB cs_CZ